دانلود کتاب و هنر زمان اداره

در بخش اول این کتاب مطالب جامعی درباره شکل ظاهری، طبقهبندی باکتریها، باکتریهای باستانی، تغذیه و رشد باکتریها، متابولیسم باکتریها، ژنتیک مولکولی میکروبی، انتقال اطلاعات ژنتیکی و نیز مطالبی درباره نوترکیبی و مهندسی ژنتیک، منابع و انتقال عوامل عفونت، ارتباط میزبان – انگل، عوامل ضد میکروبی، اصول استرلیزاسیون، ضد عفونی و آنتی سپسی و در نهایت فصلی در ارتباط با باکتریشناسی تشخیصی دامپزشکی نوشته شده است. در این کتاب به بیماریهای ناشی از باکتریها، ویروسها، قارچها و انگل های دارای اهمیت از نظر پزشکی پرداخته شده است. در ویرایش سیزدهم کتاب علاوه بر بخشهای سیستماتیک باکتریها، ویروسها، قارچها و انگلها، به طور مجزا بخشی برای تشخیص بیماریهای عفونی بر اساس عضو یا بافت درگیر وجود دارد که در آن ضمن پرداختن به عوامل میکروبی ایجاد کننده عفونت در این نواحی، به راهکارهای تشخیصی و به خصوص نحوه تهیه نمونه مناسب خرید کتاب رایگان پرداخته میشود. جهت دسترسی آسان فصولی برای عوامل عفونی خاص در نظر گرفته شدهاند که در آنها به واکنشهای متقابل میزبان و میکروارگانیسم بیماریزا، تأثیرات بالینی، شیمی درمانی مناسب و روشهای کنترل بیماریها تأکید شده است. اصول میکروبیولوژی بهداشت محیط از یک سو به میکروبیولوژی عمومی و از سویی دیگر به علوم شیمی ارتباط دارد.

نمایشگاه کتاب

۶۵ تا ۷۰ درصد مطالب این کتاب برای تدریس در بیشتر دورههای دانشگاهی کافی هستند و از بقیه مطالب آن میتوان به عنوان مرجع استفاده کرد. مطالب این کتاب به نحوی تدوین شدهاند که مورد استفاده محققان و داشنجویان علوم دامپزشکی، پزشکی، بیولوژی و کشاورزی قرار بگیرند. بنا به گفته برخی ناشران و کارشناسان، شرکتهای شناختهشده پخش همکاری با ناشر جدید را که پیش از آن با او همکاری نداشتند، قبول نمیکنند. باکتریهای پروبیوتیک، از جمله آنهایی که باکتریوسین تولید میکنند، میتوانند عوامل بیماریزا را از بین ببرند و مهار کنند. یک درخت را میتوان به سرعت با ایجاد همهی همردیفیهای دو به دوی ممکن میان همهی توالیها و محاسبهی یک فاصله (یعنی نسبت ریشههایی که بین دو توالی متفاوت اند) در هر مورد رسم کرد. حراج کتاب با فروش کتابِ روز با تخفیف متفاوت است. یکی از عواملی که باعث می شود کتاب چاپ شده استقبال زیادی داشته باشد و به فروش زیادی برسد، مقوله سازماندهی و مدیریت هزینه چاپ کتاب در ایران است. این کتاب ضمن اشاره به آخرین پیشرفت های زیست فناوری در زمینه های مهندسی متابولیک و زیست شناسی سامانه ها، تلاش شده تا جزئیات فرایندهای تخمیری، از آماده سازی محیط کشت و ریزسازواره ها تا تخمیر و جداسازی محصولات حاصل از آن و همچنین طراحی آزمایش ها بررسی شود.

کتاب تاریخ طبری

Content has ᠎been generated  with t he he​lp of GSA C​on tent G​en erat​or D em​over si᠎on .

کتاب Chronicles

میتواند برای همکاران آزمایشگاهی نیز به عنوان یک مرجع قابل اعتماد جهت راهنمایی در زمینه چگونگی انجام آزمایش بر روی نمونههای بالینی، انتخاب محیط کشت و نحوه تفسیر یافتهها و در نهایت گزارش آن مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب یک منبع درسی برای دانشجویان رشتههای علوم آزمایشگاهی، میکروبیولوژی، پزشکی و رشتههای وابسته محسوب میشود و علاوه بر آن میتواند برای افراد ساغل در آزمایشگاه به عنوان یک مرجع قابل اعتماد برای انجام آزمایش روی نمونههای کلینیکی، انتخاب محیط کشت و نحوه تفسیر یافتهها و در نهایت گزارش آنها مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از ابزار اساسی جهت منطقی نمودن و محدود کردن مصرف آنتیبیوتیکها، استفاده از روشهای قابل اعتماد شناسایی و تعیین حساسیت میکروبی و تجویز آنتیبیوتیک بر اساس این نتایج است. یکی از مهمترین ارکان آموزش دروس عملی گازرش کار آزمایشگاه است که کیفیت اراسه آن نشان از میزان یادگیری دانشجویان دارد و این کتاب با ساماندهی و جهت دادن گزارش کار در مسیر صحیح، فراگیران را هرچه بیشتر به محتوی آموزشی هدف نزدیکتر کرده است.

این کتاب برای دانشجویان دامپزشکی تدوین شده است اما برای افرادی که در آموزش یا در کار دامپزشکی مشغول به کار هستند و به اطلاعات در زمینه پاتوژنهای میکروبی در حیوانات نیاز دارند نیز مفید است. خرید کتاب زبان اصلی با مراجعه به فروشگاه ها کار سخت تری نسبت به خرید اینترنتی است خرید کتاب های زبان اصلی از فروشگاه کتاب زبان اصلی فراهم است خرید کتاب زبان اصلی دانشگاهی از ملزومات محققان و پژوهشگران است فروش کتاب زبان اصلی بسیار رایج گردیده است خرید کتاب به زبان اصلی و یا سفارش کتاب زبان اصلی کار آسانی ست کتاب های زبان اصلی در هر نوع فروشگاهی یافت می شود فروش کتاب های زبان اصلی و خرید کتاب های زبان اصلی در بیشتر مواقع توسط دانشجویان صورت میگیرد دانشجویانی که در رشته کامپیوتر تحصیل می کنند، علاقه مند به خرید کتاب های زبان اصلی کامپیوتر هستند آنها امکان دانلود کتاب زبان اصلی رشته خود را نیز دارند از پرطرفدارترین خریدها در این زمینه خرید کتاب دانشگاهی زبان اصلی است. این کتاب ترجمه بخش دوم از کتاب «Clinical Veterinary Microbiology» انتشار سال ۲۰۱۳ است. برای تکمیل اطلاعات این کتاب علاوه بر منبع بیلی و اسکات، از کتابهای دیگری مانند ماهون «Text Book Microbiology (Connie R. Mahon)» و کانمن «Konman’s Color Atlas And Textbook Of Diagnostic Microbiology» نیز استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید