استدلال درباره کارت

اگر قرار باشد مشکلات و مسائل مربوط به صنعت نشر کتاب الکترونیک در ایران فهرست شود، بیشک اولین مسئله فارسیشدن قالبهای معمول کتاب الکترونیکی از جمله ایپاب است. علیرغم مشکلاتی که در توسعة صنعت نشر الکترونیک وجود دارد، شرایط حال حاضر بازار کتاب از جنبههایی میتواند مشوق کتاب الکترونیکی باشد. علیرغم تغییر شرایط کسب و کار در حوزة کتابهای الکترونیک، عناصر اصلی تولید کتاب همچنان به شیوة گذشته عمل میکند. علیرغم بازار در حال گسترش کتاب الکترونیک در جهان، بازار فوق در ایران در ابتدای راه و در حال طیکردن گامهای ابتدایی است. 3. مصرف متون و کتابهای الکترونیک در ایران چگونه است و در مقایسه با سایر کشورها از چه الگویی تبعیت میکند؟ در این مورد مقاله ابتدا نتایج مطالعة کشورهای نمونه و الگوی مصرف کتابهای الکترونیک را شرح میدهد و سپس با طرح نتایج حاصل از مطالعة ایران- که توسط نگارنده انجام شده است- نتایج حاصل از مقایسه را ارائه مینماید. علاوه بر تخفیفهایی که در انتشارات زبانمهر ارائه میشود، مزیت دیگری نیز در مورد هزینه کتابها وجود دارد. هرچند مطالعه از آن آگاه است که ساختار بازار نشر الکترونیکی در ایران هنوز در مراحل اولیة توسعه و تکامل خود است ( و لذا مقایسة این مجموعه کشورها با ایران مشکلاتی دارد) اما به هر حال سعی کرده است در چارچوب اطلاعات موجود و با اغماض از بعضی تفاوتهای کلیدی، اطلاعات را پردازش و نتایج را مقایسه کند.

استفاده از هشت کتاب استراتژی‌هایی مانند حرفه‌ای‌ها

در طراحی مطالعه و مقایسة نتایج سعی شده است که تا حد امکان مفاهیم در مطالعة ده کشور جهان و ایران یکسان شود تا امکان مقایسه فراهم باشد- هرچند این آگاهی وجود دارد که این امر کاملاً حاصل نمیشود، زیرا ساختار و سازمان و اندازة کالاییشدنِ مصرفِ کتاب در این کشورها در مقایسه با ایران کاملاً متفاوت است. ولی موردی که در ایران بیشتر اتفاق میافتد این است که افراد به دنبال آثار ژورنالیستی و مطالب واقعی میروند، زیرا سینمای ایران یک رویکرد یا بهتر بگویم ادعای واقعنمایی دارد. با گذشت زمان، محیط تصمیم گیری رشد و گسترش مییابد؛ اطلاعات و گزینههای جدیدی، حتی پس از تصمیم گیری ظاهر میشوند؛ افراد با داشتن اطلاعات جدید پس از تصمیم گیری، میتوانند بارها به عقب نگاه کنند و تصمیمی بگیرند که بسیار بهتر از تصمیم اصلی است، زیرا محیط تصمیم گیری همچنان در حال گسترش است. هرچند با الکترونیکیشدن کتاب یکی از چالشهای مهم شرکتهای انتشاراتی، فشار بیشتر مصرفکنندگان برای کاهش قیمتهاست، اما حتی کاهش قیمتها در شکل کتاب الکترونیکی، ضرورتاً به افزایش فروش به خصوص در فروش منابع علمی و کتابهای مرجع چندان کمک نمیکند، زیرا بازار این قبیل کتابها به خاطر تعداد کم مشتری فاقد کشش است.

کتاب علوم نهم

در این فضا صرفهجوییهای ناشی از نشر الکترونیک کسبوکار نشر را بسیار پرصرفه میسازد، اما در ایران بازار کتاب آنقدر کم رونق است که بسیاری از کتابها با تیراژ 1000 نسخه منتشر میشود و نشر کتابهای ادبی در بهترین و طلاییترین حالت به دهها هزار نسخه می رسد.(آسیم: متن مصاحبه) آشکار است که در این فضا الکترونیکیشدنِ کتاب چندان به صرفهجویی در هزینهها نمیانجامد- ضمن آنکه در این موارد، هزینههای اضافی ناشی از کتاب الکترونیکی که بسیار نیز بالاست، از جمله هزینة دی.آر.ام. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که مشمولان غایب خارج از کشور با پرداخت ۱۵ هزار یورو میتوانند کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. او مدت هفت سال در پلیس برمه خدمت کرده. بازار کشورهای در حال ظهور نیز متناسب با اقتصاد در حال ظهور آنها بیشتر متوجة کتابهای آکادمیک است. اجزای سلولی آنها دیگر ساختارهای ثابتی را تشکیل نمیدهند. در دیگر آثار روانشناسانهی هیچکاک، قصهای جنایی با مضامین فرویدی تعریف میشود اما در طلسمشده هیچکاک مستقیما روی اعمال روانکاوی فوکوس میکند و با استفاده از دنیای هزارتوی این علم، داستان خودش را پیش میبرد. در کشورهای با بازار پرسابقة کتاب الکترونیک، خواندن کتابهای داستان و رمان رواج بیشتری دارد. شهرت فیلم هم به سکانس تعلیقبرانگیز انفجار بمب در اتوبوس برمیگردد، پلانهایی که هنوز هم برای سینمای تریلرها قابل بحث است و جذابیت دارد. Th is a rtic​le has been g en er ated  by G᠎SA C᠎ontent Gene᠎ra tor DEMO!

1. تحوّل صنعت نشر کتاب در جهان از رسانهای چاپی به مجازی چگونه است و چه افقی در آینده برای آن قابل انتظار است؟ بازار کتاب الکترونیکی به سرعت در حال گسترش است؛ در حالی که در سال 2009 خریداران کتابهای الکترونیک 5/1 درصد خریداران کتاب را تشکیل میدادند، این نسبت برای سال 2010 – یعنی، در طول یک سال- به 5 درصد خریداران کتاب رسیده است.(Claypool, 2011: 5) این امر در درازمدت باعث تغییر شرایط کسبوکار در عرصة انتشار کتاب میشود، از جمله آنکه تعداد زیادی از کارگران صنعت چاپ و توزیع بیکار شوند.( The Media Landscape) نیز سبب مهاجرت خوانندگان و تبلیغات به وبسایتهای آزاد شود. نیز دسترسی به کتاب را افزایش دهد، بعلاوه امکانات بازتوزیع کتاب در عرصة شبکة اینترنت، چه به شکل قانونی و چه به شکل غیرقانونی، گروههایی را که به طور سنتی دسترسی به کتاب نداشتند از این امکان اطلاعاتی بهرهمند سازد. 75 درصد از قبل میدانستهاند که به دنبال چه مقالهای هستند و 72 درصد پاسخگویان نیز مقالة پیشبینی شده خرید کتاب رایگان را یافتهاند. در زمینة مقالة الکترونیکی نیز کم و بیش همان الگوی کتاب الکترونیک حاکم است.

دیدگاهتان را بنویسید