روشها تبلیغ کتاب صوتی

محصولات شما رو استفاده میکنم هم این محصول هم کتاب صوتی موفقیت و هم کتاب صوتی قانون توانگری و بسته آموزشی هدف گذاری. علیرغم آنکه هنوز استفاده از کتابهای الکترونیکی در ایران کالایی نشده است ودر این باره بازاری وجود ندارد، اما استفاده از کتابهای الکترونیک در اشکال رایگان و بهرهبرداری غیرقانونی کاملاً مرسوم است. شاید این امر انعکاسی از برنامة دولت کره باشد که طی آن قرار است تا سال 2015 کلیه کتابهای تخصصی و آکادمیک در آن کشور تنها به صورت کتاب الکترونیک عرضه شود. بازار کشورهای در حال ظهور نیز متناسب با اقتصاد در حال ظهور آنها بیشتر متوجة کتابهای آکادمیک است. نیز در اختیار گرفتن رایگان منابع علمی، که این بررسی نیز آن را در بین کاربرن ایرانی تأیید میکند، میتواند به افزایش سرمایة فکری بینجامد.(منتظرقائم، 1389) مطابق نتایج تحقیق استفاده از کتابهای الکترونیکی در ایران بیشتر به اجبار است تا اختیار، زیرا هنوز بیش از نود درصد کاربران از یارانه برای مطالعة کتاب استفاده میکنند. بدین ترتیب، در مجموع عملاً هنوز در عرصة کتاب الکترونیک در ایران بازارای وجود ندارد و خدماتی نیز ارائه نمیشود.

کتاب ملت عشق

گروه سوم نیز کشورهای در حال ظهور چون برزیل و هند را در بر میگیرد که بتازگی وارد بازار کتاب الکترونیک شدهاند. دو سوم پاسخگویان، اَشکالی از محدودیت استفاده و دو سوم بیزاری از خواندن با نمایشگر (مونیتور) را گزارش کردهاند. نیز محدودیت عرضة دی.آر.ام.ها به دلیل تحریمها میتواند مشوق شرکتهای ایرانی در تولید دی.آر.ام.ها باشد. همچنین مجموعهی وایانگلیش جهت سهولت در انتخاب بهترین پکیج آموزش زبان انگلیسی متناسب با سطح دانش زبانی کاربران و آشنایی با نحوهی تدریس استاد یلدا علایی، جلساتی از دورهها را به طور رایگان در اختیار کاربران قرار داده است. «فایلسو» یکی از بهترین سایت های ایرانی برای خرید کتاب از خارج است. در این فضا صرفهجوییهای ناشی از نشر الکترونیک کسبوکار نشر را بسیار پرصرفه میسازد، اما در ایران بازار کتاب آنقدر کم رونق است که بسیاری از کتابها با تیراژ 1000 نسخه منتشر میشود و نشر کتابهای ادبی در بهترین و طلاییترین حالت به دهها هزار نسخه می رسد.(آسیم: متن مصاحبه) آشکار است که در این فضا الکترونیکیشدنِ کتاب چندان به صرفهجویی در هزینهها نمیانجامد- ضمن آنکه در این موارد، هزینههای اضافی ناشی از کتاب الکترونیکی که بسیار نیز بالاست، از جمله هزینة دی.آر.ام.

مطابق نتایج مطالعه، کاربران ایرانی علتِ دانلودِ کتاب و مقالة الکترونیک را امکان دسترسی (81 درصد)، سرعت دسترسی (77 درصد) و دسترسی رایگان (64 درصد) میدانند، اما در شرایط برابر آنها کماکان کتاب یا مقالة چاپی را ترجیح میدهند؛ به گونهای که تنها 29 درصد پاسخگویان راحتی و سادگی استفادة کتاب یا مقالة الکترونیکی را دلیلی برای استفاده از متن الکترونیک مطرح کردهاند. قالب ایپاب و قالبهای مشابه با در اختیارگذاردن جریان آزاد متن امکان تغییر در شکل متنی و حروف را با توجه به نیاز و درخواست مصرفکننده فراهم میآورد. چون حدس میزنیم تجربهای از کار با سایت ندارید؛ از طرفی هم نمیخواهید مدیریت سایت و محصول گذاشتن در آن، خیلی وقتتان را بگیرد. علیرغم مشکلاتی که در توسعة صنعت نشر الکترونیک وجود دارد، شرایط حال حاضر بازار کتاب از جنبههایی میتواند مشوق کتاب الکترونیکی باشد. با تمام این شرایط و علیرغم مشکلاتی که تحریمها ایجاد کرده است، وضعیت کنونی به علت اتفاقاً همان تحریمها مناسب برای رونق نشرکتاب الکترونیک است. مریمالسادات ظهوریان، مدیرعامل انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر، با اشاره به مشکلاتی که ناشران با شرکتهای پخش برای ارائه کتاب دارند، این مساله را دلیل همکاری ناشران با فروشگاههای مجازی کتاب اعلام کرد.

This  po st h as been gen᠎erat᠎ed wi᠎th the help ​of GSA Content G​enerator Demoversion!

خريد كتاب ديجي كالاdigikala

از این بدنهای هیجانزده و غمگینی که بهخاطر ورزش غم و شادی دیدند. تمام آنچه که اکنون موجود است، امکان دانلود و بهرهبرداری از کتابهایی است که نسخة پی.دی.اف. بخش دوم آن راجع به بیان قوا و خواص گیاهان دارویی و بطور کلی ادویه مفرده است و در بخش سوم کلیاتی در باب انواع بیماریها، علائم و نسخة درمانی آنها به زبانی همگانی و سهلالعمل پرداخته است. اطلاعات بدست آمده از مطالعة محدود ایران در زمینة استفاده از کتابهای دیجیتال- که توسط نگارنده انجام شده است- نشان میدهد که ساختار بازار ایران شبیه کشورهای گروه سوم است.(جدول 3) در این مورد کاربران ایرانیِ اینترنت میزان بالایی از تجربة دانلود کتاب را گزارش کردهاند (91 درصد) که در نوع خود بالاترین میزان در بین کشورهایِ مختلفی است که در مطالعه آمده است. 94 درصد از کاربران اینترنت تجربة دانلود مقاله داشتهاند و 84 درصد رایگان مقالة خود را اخذ کردهاند. تقریباً در تمامی موارد تجربة دانلود کتاب در ایران از نوع رایگان است. فضاهایی برای یادداشت نکات در این نوع طراحیها در نظر گرفته شده و واژگان سخت هر ماده، با توضیحات همراه هستند. باید آموزه های آن را به کار بگیرید و به این باور برسید که موفقیت در یک شب، یک روز و یک ماه به دست نمیآید!

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از سفارش اینترنتی کتاب ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید