10 دقیقه وقت بگذارید تا با تاب آغاز را شروع کنید

کتاب راز، یکی از کتابهای مورد علاقه من است که اولین بار توسط پسرخواهرم به من داده شد و سفارش زیادی برای مطالعه این کتاب به من کرد. این کتاب تنها در مورد تجلی نیست. وارن بافت یکی از محترم ترین سرمایه گذاران آمریکا است و در این محصول ، به شما در مورد رازهایش می گوید. کتاب اثر مرکب و مضمون و هدف گذاری آن به نحوی است که مدیر، کارمند، مرد، زن، پیر، جوان و هر مخاطبی در هر قشر و سن و شغل و حرفه ای بتواند به فراخور نیازش از آن بهرمند شود و برای موفقیت و تداوم موفقیت به آن نیازمند باشد. بنابراین نتیجه میگیریم که هر تصمیمی از تصمیمات قبلی خود پیروی میکند، مانع تصمیمگیریهای دیگری میشود و بسیاری از تصمیمات آینده را ممکن میکند. اگر اصول رسیدن به آرزوها را یاد بگیرید میتوانید به هر خواسته و هدفی که دارید برسید. سپس همچون مربی روشهای جدیدی را برای تعامل و پاسخ عاطفی به هرکدام از طرفین یاد میدهد. درمانگر شیوههای ارتباط عاطفی زوج فروش کتاب اینترنتی را بررسی میکند. آنها درمییابند که رفتارهای نامناسب مانند پرخاشگری و قهرکردن شکلی از اعتراض به نبود ارتباط و حمایت عاطفی در رابطهاند. Th is  da ta has been written by GSA Con​tent Gen​erator ​DE᠎MO.

اگر تاب خیلی وحشتناک است، چرا نگذارید آمار نمایش؟

آنچه دنبالکننده دنبالش است برقراری ارتباط است و آنچه فاصلهگیرنده دنبالش است، نیاز به حفظ ارزش و احترام خود است. کتاب خوان های الکترونیکی (eBook Readers یا eReaders)، درحال تبدیل شدن به گجتی محبوب برای افراد کتاب خوان و افرادی است که دوستدار طبیعتند؛ اهمیت این دستگاه برای دستهی دوم از این رو است که کتاب خوان های الکترونیکی سبب حفظ درختان شده و نیاز به قطع درختان برای تهیه کاغذ و چاپ کتابهای کاغذی را کاهش میدهد. این شناخت معمولا با دنبال کردن نویسنده در شبکههای اجتماعی، مطالعه کتابهای دیگری از وی، خواندن مصاحبههای مختلف نویسنده و یا از تایید دوستان و اطرافیان حاصل میشود. این تنها یکی از الگوهای ناسالم ارتباطی است که منجر به تنش و درگیری در رابطه میشوند. این کنش و واکنشهای عاطفی منجر به تقویت عشق و دلبستگی بین زوجین میشود. در این فرایند تلاش میشود که از شدت درگیری زوجین کاسته شود و بهجای آن پیوندهای عاطفی تقویت شوند. بنابراین رویکرد هیجان مدار با تقویت پیوندهای عاطفی بین افراد دلبستگی ایمن بین آنها را تقویت میکند. این کار قدمی بهسوی درک نیازهای عاطفی یکدیگر است. درمان هیجان مدار توان افراد برای درک نیازهای طرف مقابل را بیشتر میکند. C on tent was gen erated  by G​SA Con᠎te᠎nt Gen er᠎ator D᠎emover si on .

در واقع هدف اصلی این روش درمانی آموزش پاسخهای عاطفی مناسب به زوجین است تا هرکدام از آنها یاد بگیرند در موقعیتهای مختلف چگونه به نیازهای یکدیگر پاسخ درست بدهند. درنتیجه افراد بهجای استفاده از شیوههای ناکارآمد مانند خشم برای بیان نیازهای خود، از روشهای همدلانه برای بیان و شنیدن نیازها و مشکلات رابطه استفاده میکنند. این شیوههای سالم پس از جایگزینی با تکرار تقویت میشوند تا تثبیت شوند. یونی بوک نیز با دادن پنل فروشندگان به افراد ، بستری برای فروش کتاب هایی که دیگر نیازشان ندارند ایجاد می کند تا بتوانند با فروش کتاب به صورت دست دوم پولشان را زنده کنند! در مرحله آخر، درمانگر به زوجین کمک میکند مهارتهای ارتباطی و پاسخدهی عاطفی جدید را بیاموزند و آنها را در رابطه اجرا کنند. این مرحله به زوجین نشان میدهد که چگونه با تغییر رفتار خود میتوانند همبستگی را تقویت کنند و جلوی درگیری را بگیرند. بنابراین زوجین یاد میگیرند که بهجای این رفتارهای نامناسب، همدلانه کنش و واکنشهای عاطفی سالم نشان دهند و از نظر عاطفی در دسترس و حامی یکدیگر باشند تا دلبستگی ایمن بین آنها شکل گیرد. رویکرد هیجان مدار به زوجها یاد میدهد چگونه ایمن به یکدیگر دلبسته شوند.

تغییر رفتار با رویکرد هیجان مدار در ۳ مرحله انجام میشود که در ادامه آنها را بررسی میکنیم. اول آنکه پژوهشهای فراوانی درباره اثربخشی این روش انجام شده است. جالب آنکه این روش درمانی پایداری بیشتری دارد و احتمال بازگشت مشکلات را به حداقل میرساند. دوم آنکه این شیوه بر مبنای همکاری و احترام به مراجعان است. درمان هیجان مدار بر اساس نظریه دلبستگی شکل گرفته است. آنها به این نکته اشاره میکنند که نظریه درمان هیجان مدار ریشه مشکلات روانی و آنچه را باعث تدوام این مشکلات میشوند توضیح نمیدهد. طرفداران رویکرد هیجان مدار مدعیاند که تحریک عاطفی مراجعان در کنار ایجاد خاطرات جدید بر اساس تجربیات هیجانی تازه، کلید تغییر در این درمان است. در خانواده نیز درمان هیجان مدار میتواند پیوند عاطفی بین اعضا را تقویت کند. رویکرد هیجان مدار برای انواع زوجها قابلاستفاده است. عناوین مختلف کتاب در ردههای مختلف با نظم و ترتیب توی قفسهها جا خوش کرده است و کتابخوانان و کتابدوستان را به سوی خود فرامیخواند!

دیدگاهتان را بنویسید